Posilnení lídri

tatry (kópia)

Od roku 2014 som certifikovanou lektorkou programu Posilnení lídri a líderky a zároveň jeho garantkou pre Slovensko. Program je zameraný na rozvoj a posilnenie líderských zručností pre manažérov a líderky z biznis prostredia, ale tiež v rámci neziskového sektora a občianskych komunít. Program úspešne prebieha vo viacerých európskych krajinách.
Okrem základných líderských zručností pracuje s inidividuálnymi zdrojmi a postojmi, ktoré pomáhajú nie len k efektívnejšiemu riadeniu, ale aj udržaniu dlhodobej motivácie a osobnej efektivity pri neustálom zvyšovaní nárokov.

Program si kladie za cieľ poskytnúť jeho účastníkom:

  • posilnenie vlastného smerovania, roly a vplyvu ako lídra/líderky
  • posilnenie sebauvedomenia
  • lepšie vnímanie organizačnej a tímovej dynamiky
  • schopnosť riešiť konflikty na pracovisku – nástroje na komunikáciu s náročnými povahami

Program prebieha interaktívne, teóriu (cca 20%) striedajú facilitované diskusie a práca vo dvojiciach, často koučovacím spôsobom. Je variabilný, môže byť v čase rozložený rôzne, optimálny celkový čas na celý program je 6 dní.

Obsah programu:

1. Časť: Ja ako líder/ka

Táto čast do hĺbky pracuje s osobnosťou, hodnotami a víziou samotného lídra alebo líderky. Prepája osobnú víziu v danej roly s líderskými kompetenciami a cieľmi, čím pomáha vystupovať v líderskej role autenticky a silne, nie len formálne. Pracuje na tzv. pozicioningu – vytvorení a komunikovaní transparentnej a jasnej pozície, ktorá pomáha vniesť vlastný vplyv efektívnejšie.

2. Časť: Vzťahy a dynamika moci v tímoch

Druhá fáza programu sa venuje vzťahom v tíme a dynamike moci. Poznanie základnej vzťahovej dynamiky v tímoch pomáha lídrom konštruktívne pristupovať k náročným vzťahovým situáciám a riadene riešiť konflikty. Uvedomenie si ranku (statusu, moci, vplyvu) a efektívne narábanie s ním pomáha vyčistiť komunikáciu a posúvať najmä zaseknuté a cykliace sa konflikty. Zároveň prináša vyššiu efektivitu v tíme, keďže moc je používaná vedome a korektne, čo podporuje atmosféru spolupráce, loayality a vnútornej motivácie.

3. Časť: Nadstavbové komunikačné zručnosti a riešenie konfliktov

Táto časť je venovaná komunikácii a vedeniu rozhovorov – ako zachytávať a dostať do rozhovoru aj to, čo nebolo priamo pomenované a urobiť komunikáciu jasnejšou a naozaj funkčnou. Venuje sa aj náročným medziľudským situáciám a spôsobu práce s vlastnými náladami, ktoré vyplývajú z interakcie s podriadenými, ktorí nás „iritujú“.

4. Záverečná časť: Integrácia a aplikácia

V závere programu sa pozornosť sústredí na to, ako skutočne aplikovať do praxe všetky nové poznatky a zážitky. Pracuje sa tiež so schopnosťou “byť vedený” v rámci organizačnej dynamiky.

web vlna (kópia)